รางนําเชิงเส้นหรือที่เรียกว่ารางสไลด์รางนําเชิงเส้นและรางนําเชิงเส้นใช้เพื่อรองรับและนําทางชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อให้การเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบลูกสูบในทิศทางที่กําหนด ด้วยปริมาตรส่วนประกอบที่เคลื่อนที่เท่ากันจึงมีพิกัดโหลดและความแม่นยําในการเคลื่อนที่สูงกว่าแบริ่งเชิงเส้นและสามารถรับแรงบิดบางอย่างได้ รางนําเชิงเส้นสามารถใช้สําหรับการขนส่งที่มีน้ําหนักมากในพื้นที่แนวนอนการเคลื่อนที่ของตําแหน่งที่แม่นยําและการเคลื่อนที่นําทางที่แม่นยําในพื้นที่แนวตั้งทําให้เกิดการเคลื่อนไหวที่เชื่อถือได้ใน SMA